Najczęściej zadawane pytania

Zgromadziliśmy w jednym miejscu najczęściej zadawane pytania (ang. FAQ – Frequently Asked Quesions) związane z kasami fiskalnymi oraz przepisami.

1. Gdzie mogę zwrócić się z pytaniem odnośnie przepisów?

Rzetelnych informacji bezpłatnie udziela Krajowa Informacja Podatkowa. Jest to instytucja do której można zwrócić się z pytaniem dotyczącym systemu podatkowego w Polsce. Pytania należy kierować telefonicznie pod numerami telefonów: 801 055 055 lub 22 330 0330 od pn do pt od 7.00-18.00

2. Jakie obowiązki wynikają z posiadania kasy fiskalnej?

 • Sporządzenie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, jednak nie później niż przed pierwszą sprzedażą w dniu następnym.
 • Sporządzanie raportu fiskalnego miesięcznego za dany miesiąc po zakończeniu ostatniego dnia tego miesiąca.
 • W przypadku awarii kasy, należy prowadzić sprzedaż przy użyciu kasy zapasowej, jeżeli nie posiada się kasy zapasowej to należy zaprzestać sprzedaży.
 • Dokonać zgłoszenia kasy fiskalnej w terminie 7 dni po jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego, aby uzyskać numer ewidencyjny kasy.
 • Naniesienie na obudowę kasy numeru ewidencyjnego tej kasy.

Kwestie obowiązków wynikających z posiadania kasy fiskalnej reguluje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

3. Odliczenie za zakup kasy fiskalnej

Podatnik musi złożyć przed rozpoczęciem używania kasy pisemne zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym zawiadomi o ilości kas oraz miejscu ich instalacji. Do tego podatnik musi rozpocząć ewidencję na tej kasie w terminie w którym wystąpił u niego obowiązek stosowania kasy fiskalnej. Po trzecie musi zapłacić całość kwoty za kasę oraz posiadać dowód jej zakupu. Odliczyć od podatku z tego tytułu można 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 złotych. Odliczenie można uzyskać w dwóch trybach. Jeżeli podatnik rozlicza się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, to miesięcznie może odliczyć od podatku 25% kwoty, która stanowi 90% ceny zapłaconej za kasę fiskalną, jednak nie więcej niż 175 złotych. Drugą możliwością jest uzyskanie rozliczenia przy kwartalnym okresie rozliczeniowym. Wtedy można odliczyć nie więcej niż 50% kwoty, która stanowi 90% kwoty zapłaconej za kasę, jednak nie więcej niż 350 złotych.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

4. Obowiązek stosowania kasy fiskalnej

Rejestrowanie sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej ma każdy przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym przekroczył obrót 20 000 zł świadcząc usługi i sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Jednak od tej zasady jest kilkanaście wyjątków, które reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

5. Kary za brak obowiązkowego przeglądu urządzenia fiskalnego

W przypadku stwierdzenia braku obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej naczelnik urzędu skarbowego nałoży na podatnika karę finansową w wysokości 300 zł.
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 15 marca 2019 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

6. Od kiedy muszę zacząć stosować urządzenia fiskalne on-line?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 2019 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach obowiązek stosowania kasy on-lina wynika z typu prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z przytaczaną powyżej ustawą musisz zmienić kasę do dnia:

 • 31.12.2019 jeżeli zajmujesz się:
  • naprawą pojazdów silnikowych
  • serwisem oraz bieżnikowaniem ogumienia
  • sprzedażą paliwa do silników spalinowych
 • 30.06.2020 jeżeli zajmujesz się:
  • prowadzeniem stacjonarnej placówki gastronomicznej
  • krótkotrwałym wynajmem
  • sprzedażą węgla, brykietu, paliw stałych
 • 31.12.2020 jeżeli prowadzisz usługi:
  • fryzjerskie
  • kosmetyczne
  • budowlane
  • lekarskie / dentystyczne
  • prawnicze
  • związane ze wstępem do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

7. Jak długo mogę używać tradycyjnej kasy fiskalnej posiadanej obecnie?

Jeżeli profil prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej nie pasuje do żadnego z wymienionych powyżej podpunktów. To znaczy, że możecie Państwo stosować tradycyjne urządzenie fiskalne, aż do zapełnienia lub uszkodzenia jego pamięci fiskalnej.